Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informaţia medicală:

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la
  modul de a le utiliza, cat si despre regulile şi obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe
  durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor
  de servicii de sănătate.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale
  propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la
  procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării
  recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care
  informațiile prezentate de medic i–ar cauza suferință.
 • Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
  minimalizarea terminologiei de specialitate. Dacă pacientul nu este cetăţean român sau nu
  cunoaşte limba română informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie
  internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informati despre evoluţia investigatiilor, diagnostic şi
  tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la
  externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor
  acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă
  performanţă, o singură dată.

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală:

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-si, în scris,
  răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie
  explicate pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau,
  cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi
  evitării suspectarii unei culpe medicale. Excepție fac evenimentele comune de promovare
  realizate in spații comune din cadrul spitalului.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului:

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,
  prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul
  acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da
  consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. Pacientul are acces la datele
  medicale personale.
 • In cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,
  implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 • Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în
  care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate şi
  numai cu consimţământul pacientului.
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru
  sănătatea publica.

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii:

 • Dreptul femeii la viaţa prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi
  imediat pentru viaţa mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind
  sănătatea reproducerii. Dreptul femeii de a hotărî dacă sa aibă sau nu copii este garantat.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale:

 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de
  dotare necesare şi personal acreditat. Se exceptează cazurile de urgenta apărute în situaţii
  extreme
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de
  sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
  posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din
  afară spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul
  nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât
  prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective. Pacientul poate oferi
  angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea stării sale de sănătate
  sau pana la vindecare. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea şi parteneriatul
  dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de
  specialitate sau de medicina generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal
  calificat.

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

Pacientii au urmatoarele obligatii:

 • De a respecta conditiile de disciplina ale spitalului;
 • De a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa
  regulilor de drept civil;
 • De a nu fuma in incinta spitalului;
 • De a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 • De a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 • De a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 • De a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 • De a pastra curatenia in rezerva si spatii comune;
 • De a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar.

In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot cauza
disconfort pacientelor internate.

Va multumim pentru intelegere!